Про Бібрку з любов'ю

Герб
Моя Бібрка
Iсторiя
Храми та каплиці
Видатні люди
Уляна Кравченко
Бібрка у світлинах
Нариси
Спорт
Книги для гостей
Комфорт оселі

Митець Теодор

Біографія славетної людини, чия доля була якийсь час пов'язана з Бібркою. Передрук з http://www.baran.ca/tbaran/artist.htm та http://www.baran.ca/ Переклад наведено нижче.

Artist Theodore Baran, studied law in Lviv, trained in ecclesiastical art and techniques of Byzantine church painting and iconography, and was a teacher in Bibrka, Ukraine. Emigrating to Canada, his life was spent on ornamentation of Eastern rite churches from Richmond, BC to Halifax, Nova Scotia. As president of the Ukrainian Catholic Council of Canada, Theodor welcomed John Paul II with the traditional bread and salt on his visit to Winnipeg in 1984. Two of his icons are now part of the permanent collection in the Canadian Museum of Civilization in Ottawa.

1911, May 13: born, Yanczyn, Ukraine

Family: parents, Sophia (Kwasinska) and Semen Baran; three brothers, one sister.

1939: married Anna Maria Kowcz

Studied law at Yana Kazimierza University , Lviv; Trained in ecclesiastical art, techniques of Byzantine church painting, ornamentation and iconography at the Studite Monastary, Univ, Ukraine; Completed pedagogical studies and was a teacher of art at Polish and Hebrew schools and a teacher of Art and German in junior high schools in Bibrka.

1949: emigrated to Canada where he was self employed as a church artist and iconographer and portraitist, still life and landscape artist - whose personal favourite theme was sunflowers. Numerous commissions included two icons which are now part of the permanent collection in the Canadian Museum of Civilization in Ottawa.

Professional and community life: Plast, Ukrainian Scouting Association; Ukrainian Catholic Brotherhood; Bishop Andrew Roborecki Foundation; Andrew Sheptytsky Society; Ukrainian Professional and Business Club; Winnipeg Cultural Education Centre; Saskatoon Mendel Art Gallery; Canadian Wildlife Federation; Ukrainian Soccer Club; Saskatoon Bridge Club; Ukrainian Canadian Committee (Congress); Ukrainian Catholic Council.

Awards: Certificate of Recognition, Ukrainian Free Academy of Sciences in Canada, Winnipeg, MB. Medal Pro Ecclesia et Pontifice (1976), Rome, Italy. Charter of Honour (1986), Canadian Foundation of Free Ukrainian, University of Winnipeg, Winnipeg, MB. Knight of St. Vlodymyr the Great.

Published articles: in Ukrainian newspapers "Progress" in Winnipeg and "Ukrainian News" in Edmonton. Book/booklets: of the life and work of Bishop Andrew Roborecki; on the history of St George's Ukrainian Catholic Cathedral Parish; history of the Ukrainian Catholic Brotherhood in Saskatchewan (incomplete).

As National president of the Ukrainian Catholic Council of Canada, the coordinating and representative body for Ukrainian Catholic organizations of Canada, Theodore welcomed the Holy Father Pope John Paul II on their behalf when he entered the Cathedral of Sts. Vladimir and Olga, Winnipeg, on September 16, 1984.

1995, January 3: died, Saskatoon, Saskatchewan

Митець Теодор Баран

Художник Теодор Баран отримав юридичну освіту у Львові, практикував церковний живопис, техніку православного церковного роспису й іконографії, був учителем в м.Бібрка, Україна. Після еміграції в Канаду він присвятив своє життя оформленню православних церков у Річмонді й Галифаксі (Нова Шотландія). Як президент Української Католицької спілки в Канаді, п.Теодор зустрічав Йоана Павла II з традиційним хлібом та сіллю під час його візиту в Вініпег у 1984 р. Дві його ікони нині є частиною постійного зібрання Канадського музею Цивілізації в Отаві.

1911, 13 травня: народився в Янчині, Україна Родина: батьки, Софія (Квасинська) й Семён Баран; три брати, одна сестра.

1939: одружився з Анною Марією Ковч.

Вивчав право в Университеті Яна Казімєжа у Львові; займався церковним живописом за технікою православного церковного розпису й іконографії в монастирі студитів, Унів, Україна; отримав специальність педагога й став учителем малювання в Польскій та Єврейській школах та вчителем малювання і німецької мови в середній школі в Бібрці.

1949: емігрував в Канаду, де присвятив себе церковному живопису, іконографії й портрету, тихому життю й малюванню пейзажів - віддаючи перевагу зображенню соняшників. Численні знаки визнання включають в т.ч. розміщення в постійній експозиції Канадського музею Цивілізації в Отаві двох його ікон.

Професійна та громадська діяльність: Пласт, Українська скаутська організація; Українське Католицьке братство; Фонд Бішопа Андрія Роборецького; Спілка Андрія Шептицького; Український професійний та діловий клуб; Культурний та Освітній центр в Вініпегу; Saskatoon Mendel Art Gallery; Канадська Федерація живої природи; Український футбольный клуб; Saskatoon бридж клуб; Канадський Конгрес Українців; Українська католицька спілка.

Нагороди: Сертифікат Визнання, Українська Незалежна Академія мистецтв в Канаді, Вініпег. Медаль Pro Ecclesia et Pontifice (1976), Рим, Італія. Почесна грамота (1986), Канадський фонд вільних українців, Університет Вініпега. Меч Володимира Великого.

Загальнодоступні статті: в українській газеті "Прогрес" в Вініпегу й "Українські новини" в Едмонтоні.

Книги/буклети: про роботу фонда Бішопа Андрія Роборецького; про історію of St George's Ukrainian Catholic Cathedral Parish; історія Українського Католицього братства в Saskatchewan (не закінчена).

Як національний президент Української Католицької Спілки в Канаді, координуючи й представляючи Українську Католицьку організацію Канади, п.Теодор зустрічав святого отця папу Йоана Павла II від особи цих організацій, коли папа відвідував Катедральний Собор святих Володимира й Ольги в Вініпегу 16 вересня 1984 р.

1995, January 3: помер у Saskatoon, Saskatchewan.

© 2006-2021 ● Розробка сайтів у Бібрці ● maksymenkot@gmail.com ● +380972611402